கருமையான முகம் வெள்ளையாக கரும்புள்ளி தழும்புகள் இல்லாமல் இருக்க கிரீம்

share this..

கருமையான முகம் வெள்ளையாக கரும்புள்ளி தழும்புகள் இல்லாமல் இருக்க கிரீம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.