வாருங்கள் இந்த 2 பொருள் வைத்து பழைய தோசைக்கல்லை தகதகன்னு மின்ன வைக்கலாம்.

share this..

வாருங்கள் இந்த 2 பொருள் வைத்து பழைய தோசைக்கல்லை தகதகன்னு மின்ன வைக்கலாம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *