இதை செய்யுங்கள் அசந்து போவீர்கள் ஒரு முறை போடுங்க முகம் பளிச்சென்று வெள்ளையாக மாறிடும் சுருக்கம் இருக்காது.

share this..

இதை செய்யுங்கள் அசந்து போவீர்கள் ஒரு முறை போடுங்க முகம் பளிச்சென்று வெள்ளையாக மாறிடும் சுருக்கம் இருக்காது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.