வாயு தொல்லையால் அவதியா இதோ தீர்வு 2 பொருள் போதும் இனி ஆயுசுக்கும் வாயு தொல்லை வராது.

share this..

வாயு தொல்லையால் அவதியா இதோ தீர்வு 2 பொருள் போதும் இனி ஆயுசுக்கும் வாயு தொல்லை வராது.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.