ஒருதடவை இதை பாருங்கள் உலகில் இப்படியான விசித்திரமான மனிதர்களும் வாழ்கின்றார்கள்.”விசித்திரமாக வாழும் மனிதர்கள்”

share this..

ஒருதடவை இதை பாருங்கள் உலகில் இப்படியான விசித்திரமான மனிதர்களும் வாழ்கின்றார்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.