கொத்தமல்லி விதை விதைத்தால் வரவில்லையா கவலை விடுங்கள் இது மாதிரி செய்தால் 3 நாட்களில் கொத்தமல்லி வளரும்.

share this..

கொத்தமல்லி விதை விதைத்தால் வரவில்லையா கவலை விடுங்கள் இது மாதிரி செய்தால் 3 நாட்களில் கொத்தமல்லி வளரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.