இதை செய்யுங்கள் Ringworm அரிப்பு தோல் நோய் வாத நோய் நீரிழிவு நோய் அணைத்தும் சில நாட்களிலே நீங்கும்.

share this..

இதை செய்யுங்கள் Ringworm அரிப்பு தோல் நோய் வாத நோய் நீரிழிவு நோய் அணைத்தும் சில நாட்களிலே நீங்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.