வெறும் 3 நாளில் யானை பலம் தரும் மூலிகை நொறுங்கிய எலும்பை ஒட்டவைத்து விடும் .

share this..

வெறும் 3 நாளில் யானை பலம் தரும் மூலிகை நொறுங்கிய எலும்பை ஒட்டவைத்து விடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.