தூங்கும் போது கை கால் மறுத்துப்போதல், நரம்பு இழுத்தல் மூட்டு வீக்கம் பாத எரிச்சல் சரியாக.

share this..

தூங்கும் போது கை கால் மறுத்துப்போதல், நரம்பு இழுத்தல் மூட்டு வீக்கம் பாத எரிச்சல் சரியாக

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.