உங்களுக்கு தொப்பை உள்ளதா உடனே இதை செய்யுங்கள் இரவு இத தடவிட்டு படுங்க தொப்பைக் காணாமல் போயிடும் .

share this..

உங்களுக்கு தொப்பை உள்ளதா உடனே இதை செய்யுங்கள் இரவு இத தடவிட்டு படுங்க தொப்பைக் காணாமல் போயிடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.