வாரத்திற்கு 1 தடவை தேய்த்தால் பேசியல் செய்யாமலே உங்கள் முகம் வெள்ளையாக மச்சம் இல்லாமல் பளபளப்பாக இருக்கும்.

share this..

வாரத்திற்கு 1 தடவை தேய்த்தால் பேசியல் செய்யாமலே உங்கள் முகம் வெள்ளையாக மச்சம் இல்லாமல் பளபளப்பாக இருக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.