அட இப்படியும் செய்யலாமா இதுவரையில் அறிந்திராத விடயம் பால் இல்லாம தயிர் செய்யலாமே ! வாருங்கள் எப்படி என்று பார்ப்போம்

share this..

அட இப்படியும் செய்யலாமா இதுவரையில் அறிந்திராத விடயம் பால் இல்லாம தயிர் செய்யலாமே ! வாருங்கள் எப்படி என்று பார்ப்போம்.

பால் இல்லமலே தயிர் தயரிக்கும் முறையை மிகவும் அழகாக சொல்லி தருகின்ரார்.

நம்ம மாமி சோறு கஜூ மிளகாய் தேசிக்காய் இவை அனைத்தையும் சேர்த்து தயிர் செய்யும் முறையை நீங்கள் கீளே உள்ள வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

Vegan Curd and Vegan Panneer !! – We Know it is interesting to learn that Curd can be prepared at home ! Exploring Vegan dishes has a new dimension to let animals free from living for the economy.

Curd will be a everyday need and Panner protein rich food, here is our multimommy ti share the recipe of Vegan dish !!!

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.