பிறந்த போது பால் குடுத்த மாட்டை அம்மாவாக நினைத்து இரவு வந்து பார்க்கும் சிறுத்தை.

share this..
share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.