தூக்கி வீசுற ஷாம்பு கவரால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மிச்சம் பிடிக்கலாம். வாருங்கள் எப்படி என்று பாருங்கள்

share this..
வணக்கம் எமது பதிவுகள் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தவறுகள் ஏதும் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

தூக்கி வீசுற ஷாம்பு கவரால் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் மிச்சம் பிடிக்கலாம். வாருங்கள் எப்படி என்று பாருங்கள்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.