கொடுத்த பணம் நகை கடன் திரும்பி வர இந்த ஒரு இலை போதும் வருடகணக்கில் வராத பணம் 15நாளில் வந்து சேரும்

share this..

கொடுத்த பணம்,நகை,கடன் திரும்பி வர இந்த ஒரு இலை போதும் வருடகணக்கில் வராத பணம் 15நாளில் வந்து சேரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.