இந்த பொருளை பயன்படுத்தினால் அரிசியில் எப்பொழுதும் பூச்சி, புழு வராது

share this..

இந்த பொருளை பயன்படுத்தினால் அரிசியில் எப்பொழுதும் பூச்சி, புழு வராது

அரிசியில் எப்பொழுதும் பூச்சி, புழு வராது
அரிசியில் எப்பொழுதும் பூச்சி, புழு வராது

வேப்பமரம் இலை பயன் தரும்

நான் பயன் படுத்தி உள்ளேன்.

கோதுமை மாவு வில் பயன் படுத்தலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.