1 வாரத்தில் கொழு கொழுவென்று தொங்கும் தொப்பை குறைய இதை மட்டும் குடித்தால்போதும்.

share this..

1 வாரத்தில் கொழு கொழுவென்று தொங்கும் தொப்பை குறைய இதை மட்டும் குடித்தால்போதும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.