இதுவரை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா?நீங்கள் எத்தனை பிறவி எடுத்துள்ளீர்கள் என்பதை கண்டறியும் முறை

share this..

ஒருவருக்கு இது எத்தனையாவது பிறவி அலலது ஜென்மம் என்பது சில கேள்விகள் மூலம் கண்டறியலாம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.