கால்சியம் குறைபாடா மூட்டு வலி, தேய்மானம், எலும்பு வாயு பிடிப்பு கழுத்துவலி முதுகு வலி சரியாகும்

share this..

கால்சியம் குறைபாடா மூட்டு வலி, தேய்மானம், எலும்பு வாயு பிடிப்பு கழுத்துவலி முதுகு வலி சரியாகும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.