விடாப்பிடியான அக்குள் கருமை,கழுத்து கருமை,தொடை கருமை அத்தனையும் அதிரடியா வெள்ளையாக இது போதும்

share this..

விடாப்பிடியான அக்குள் கருமை,கழுத்து கருமை,தொடை கருமை அத்தனையும் அதிரடியா வெள்ளையாக இது போதும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.