வெள்ளிக்கிழமையில் உப்பு ஜாடியில் இதையும் மறக்காமல் வைத்து பாருங்கள் பணம் பெருகும் செல்வம் கொழிக்கும்

share this..

வெள்ளிக்கிழமையில் உப்பு ஜாடியில் இதையும் மறக்காமல் வைத்து பாருங்கள் பணம் பெருகும் செல்வம் கொழிக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.