இதை தேய்த்தால் எவ்வளவு கருமையான முகமானாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடும்

share this..

இதை தேய்த்தால் எவ்வளவு கருமையான முகமானாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.