மூளையின் சக்தி பலமடங்கு அதிகரித்து ஞாபகமறதி நீங்கி நினைவுத்திறன் அதிகரிக்கும்.

share this..

மூளையின் சக்தி பலமடங்கு அதிகரித்து ஞாபகமறதி நீங்கி நினைவுத்திறன் அதிகரிக்கும்

பலவீனமான நினைவகம் – மறக்கும் சிக்கலில் இருந்து விடுபடுங்கள் – நிச்சயமாக தீர்வு

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.