இந்த 2ஐ கலந்து தேய்தால் போதும் முகத்தில் வடுக்கள் பருக்கள் சுருக்கங்களை நீக்கி பேசியல் செய்தமாதிரி முகம் ஒளிரும்

share this..

இந்த 2ஐ கலந்து தேய்தால் போதும் முகத்தில் வடுக்கள் பருக்கள் சுருக்கங்களை நீக்கி பேசியல் செய்தமாதிரி முகம் ஒளிரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.