உப்பு தீபம் வெள்ளிக்கிழமை இப்படி ஏற்றினால் கோடிஸ்வர யோகம் கிடைக்கும்.

share this..

உப்பு தீபம் வெள்ளிக்கிழமை இப்படி ஏற்றினால் கோடிஸ்வர யோகம் கிடைக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.