ஒரே வாரத்தில் கால்சியம் குறைபாடு நீங்கி 70 வயதிலும் 20 போல் சுறுசுறுப்பாக இருக்க.

share this..

ஒரே வாரத்தில் கால்சியம் குறைபாடு நீங்கி 70 வயதிலும் 20 போல் சுறுசுறுப்பாக இருக்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.