ஃபிரிட்ஜ் இல்லாமலும் தேங்காயை 6 மாதம் வரை கெடாமல் அழுகாமல் வைப்பது எப்படி?

share this..

ஃபிரிட்ஜ் இல்லாமலும் தேங்காயை 6 மாதம் வரை கெடாமல் அழுகாமல் வைப்பது எப்படி?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.