இடியாப்பம் மாவு அரைக்க தேவையில்லை இப்படி செய்தால் பூப்போல உதிரிஉதிரயாக பஞ்சுபோல இடியாப்பம் செய்யலாம்.

share this..

இடியாப்பம் மாவு அரைக்க தேவையில்லை இப்படி செய்தால் பூப்போல உதிரிஉதிரயாக பஞ்சுபோல இடியாப்பம் செய்யலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.