1 ஸ்பூன் சோடா உப்பு இப்படி use பண்ணா கரப்பான்பூச்சி வராது& Kitchen sink அடைக்காது.

share this..

1 ஸ்பூன் சோடா உப்பு இப்படி use பண்ணா கரப்பான்பூச்சி வராது& Kitchen sink அடைக்காது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.