இந்த ஒரே பொருனள வச்சு பிளாஸ்டிக் வாளியை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

share this..

இந்த ஒரே பொருனள வச்சு பிளாஸ்டிக் வாளியை சுத்தம் செய்வது எப்படி?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.