அடடா இதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்து படி உங்கள் குணம் எப்படி இருக்கும்.

share this..

அடடா இதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்து படி உங்கள் குணம் எப்படி இருக்கும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *