கொடுத்த பணம்,நகை,கடன் திரும்பி வர இந்த ஒரு இலை போதும்| வருடகணக்கில் வராத பணம் 15நாளில் வந்து சேரும்.

share this..

கொடுத்த பணம்,நகை,கடன் திரும்பி வர இந்த ஒரு இலை போதும்| வருடகணக்கில் வராத பணம் 15நாளில் வந்து சேரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.