முடி கொட்டாமல், அடர்த்தியா கருமையா வளர வார்த்தில் ஒரு நாள் இதை தேய்த்தால் போதும்.

share this..

முடி கொட்டாமல், அடர்த்தியா கருமையா வளர வார்த்தில் ஒரு நாள் இதை தேய்த்தால் போதும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.