ஒரே பொருள் நொடியில் வெள்ளி பொருள் புதுசு போல பளிச்!! கடைக்காரர் சொன்ன ரகசியம்!!

share this..

ஒரே பொருள் நொடியில் வெள்ளி பொருள் புதுசு போல பளிச்!! கடைக்காரர் சொன்ன ரகசியம்!!

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.