இந்த 1 பொருளை காகத்திற்கு வைத்தால் தீராத கஷ்டங்கள் அனைத்தும் தீரும் .

share this..

இந்த 1 பொருளை காகத்திற்கு வைத்தால் தீராத கஷ்டங்கள் அனைத்தும் தீரும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.