ஒரு முறை இதை எரித்தால் எதிரிகள் தொல் லை நீங்கும்,கண் திருஷ்டி,தீய சக்திகள் பொசுங் கி விடும்.

share this..

ஒரு முறை இதை எரித்தால் எ திரிகள் தொல் லை நீங்கும்,கண் திருஷ்டி,தீய சக்திகள் பொசு ங்கி விடும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.