இப்படி மட்டும் செஞ்சு பாருங்க இனி கடையில் போய் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அவ்வளவு ருசி.

share this..

இப்படி மட்டும் செஞ்சு பாருங்க இனி கடையில் போய் சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அவ்வளவு ருசி

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.