சிக்கன்,மீன் எந்த நான்வெஜ் எடுத்தாலும் கவுச்சி வாடை இல்லாமல் இருக்க இந்த ஒரு பொருள் போதும்.

share this..

சிக்கன்,மீன் எந்த நான்வெஜ் எடுத்தாலும் கவுச்சி வாடை இல்லாமல் இருக்க இந்த ஒரு பொருள் போதும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.