சளி இருமல் ஜலதோஷம் நெஞ்சு சளி அனைத்தும் குணமாகும் அதிசயம் .

share this..

சளி இருமல் ஜலதோஷம் நெஞ்சு சளி அனைத்தும் குணமாகும் அதிசயம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.