கடலை மாவை இப்படி கலந்து பூசினால் முகம் வெண்மைய சீக்கிரம் ஆகிவிடும்.

share this..

கடலை மாவை இப்படி கலந்து பூசினால் முகம் வெண்மைய சீக்கிரம் ஆகிவிடும்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.