வருடக்கணக்கில் கண்ணுக்கு அடியில் படிந்து போன கருவளையத்தையும் உரித்து எடுத்து விடலாம்.

share this..

வருடக்கணக்கில் கண்ணுக்கு அடியில் படிந்து போன கருவளையத்தையும் உரித்து எடுத்து விடலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.