இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

share this..

இலங்கை வங்கியில் பயிலுநர் செயலாளர் உதவியாளர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகிறது

  1. 06 Passes in GCE O/L (03 Credit including English Language)
  2. 02 Passes in GCE A/L
  3. Six months course in Secretarial Practice (English Medium)
  4. IT Knowledge & Typing Skills
    (Apply via Online) (Closing Date : 2021-06-05)
  5. https://www.boc.lk/index.php?route=news/careers
share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.