இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் கால்சியம் குறைபாடு உள்ளது என்று அர்த்தம்.

share this..

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் கால்சியம் குறைபாடு உள்ளது என்று அர்த்தம்.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.