ஏலக்காயோடு இதை செய்தால் 100 வருடத்திற்கும் கண் பார்வை மங்காது கண்பார்வையை அதிகரிக்க என்ன செய்வது?

share this..

ஏலக்காயோடு இதை செய்தால் 100 வருடத்திற்கும் கண் பார்வை மங்காது கண்பார்வையை அதிகரிக்க என்ன செய்வது?

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.