காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை 1 தட சாப்பிட்டா போதும் 60 வயதில் 20 வயது பலத்தைகொடுக்கும்

share this..

காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை 1 தட சாப்பிட்டா போதும் 60 வயதில் 20 வயது பலத்தைகொடுக்கும்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.