2 நிமிடங்களில் சோர்வுற்றவர் எழுந்து நிற்பார். இலையில் இவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது

share this..

2 நிமிடங்களில் சோர்வுற்றவர் எழுந்து நிற்பார். இலையில் இவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.