இப்படி மிளகு ரசம் வெச்சு பாருங்க சளி பிடித்தால் இந்த ரசம்தான்.

share this..

இப்படி மிளகு ரசம் வெச்சு பாருங்க சளி பிடித்தால் இந்த ரசம்தான்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.