1 மூடி தேங்காயும் 1/4 கப் ரவை இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்பவே செய்து அசத்துங்க.

share this..

1 மூடி தேங்காயும் 1/4 கப் ரவை இருந்தா நாவில் கரையும் ஸ்வீட் இப்பவே செய்து அசத்துங்க.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.