எண்ணெய் குளியல் போட்ட! எண்ணை கத்திரிக்காய் !இந்தக் குழம்பை அடுத்த நாள் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா செம்ம.

share this..

எண்ணெய் குளியல் போட்ட! எண்ணை கத்திரிக்காய் !இந்தக் குழம்பை அடுத்த நாள் சூடு பண்ணி சாப்பிட்டா செம்ம.

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.