சாதம் மீதியானால் சுவையான மிருதுவான பூரி செய்திடலாம் கையால் பிசைய வேண்டாம் மிக்ஸியில் பிசைந்திடலாம்

share this..

சாதம் மீதியானால் சுவையான மிருதுவான பூரி செய்திடலாம் கையால் பிசைய வேண்டாம் மிக்ஸியில் பிசைந்திடலாம்

share this..

Leave a Reply

Your email address will not be published.